En energibrønn kan varme deg i 100 år

En energibrønn er et borehull i bakken som utnytter bergvarmen ved hjelp av en varmepumpe til oppvarming. Med tilstrekkelig dybde og riktig bruk har den en levetid på bortimot 100 år. 

Energibrønnen kan sammenlignes med en utømmelig oljekilde der man pumper opp miljøvennlig energi under hele husets levetid. Flere generasjoners varmepumper vil kunne utnytte èn og samme energibrønn. Det er derfor svært viktig at brønnetableringen blir utført profesjonelt og etter gjeldende regler og forskrifter. Et viktig moment her er at den må være tilstrekkelig dyp for å imøtekomme det aktuelle energibehovet.

Som boligeier må du, sammen med brønnboreren, ta stilling til plassering av energibrønnen. Ta da også hensyn til eventuelle framtidige utbyggingsplaner og andre endringer som du eller en annen eier av huset kan tenke seg å gjøre. Du må også velge den mest praktiske og miljøsikre plasseringen. Vanligvis plasseres den 2-4 meter unna husveggen, men det er fullt mulig å legge den lenger unna. Slik fungerer energibrønnen.

En energibrønn skal oppfylle følgende minstekrav:

Brønnen plasseres slik at installasjoner over bakken ikke blir utsatt for uønskede skader, eksempelvis påkjøring. Borrehullslokket skal konstrueres på en slik måte at det forhindrer opptrykking av kollektorer ved eventuell frost og isdannelse. Den skal være tettsittende for å forhindre innlekking av overflatevann.

Korrekt utført forsegling: Forseglingen mot fast fjell beskytter grunnvannet fra eventuelle forurensinger som finnes på overflaten og i overflatevannet.

Brønndypet tilpasses til energibehovet slik at den får levert riktig energimengde som kreves for ditt varmepumpeanlegg. Brønnen må absolutt ikke være for grunn, da vil du verken få nok varme til anlegget samtidig som du risikerer at det blir permafrost i borehullet. Eksisterer det planer for utvidelse av bygningens oppvarmede flater, eksempelvis tilbygg, installasjon av gulvvarme etc, skal brønndybden dimensjoneres etter dette.

En forlengelse av brønnens dybde etter at den er tatt i bruk er ofte teknisk svært krevende og kostbart. Tenk derfor nøye gjennom hvilke planer du har for fremtiden og hvilket behov du ser for deg også noen år frem i tid.

Hvordan utføres en energibrønn?

For det første er det viktig å presisere at vi kan bore energibrønner året rundt, ikke bare på sommeren, så lenge man tar noen forhåndsregler. For at boreriggen skal komme frem kreves en bredde på 2 – 2,5 meter fri klaring. Dette vil avdekkes av selgeren før oppstart, og det hender at man må åpne opp et gjerde eller hekk for å få tilgang. Dette er en relativt smidig prosess som ikke skaper varige spor.

Energibrønner bores i to faser. For å komme ned til fjellet må man først bore gjennom løsmasser med foringsrør. Dette kalles for Odex-boring, og stålrøret (168 mm.) forankres 1-2 m. ned i fast fjell og det etableres bentonitt tetting.

Fjellboringen foregår med en annen type borkrone (140 mm.) og føres ned ved hjelp av 3 meter lange gjengede stål-borstenger til angitt dybde. Ved avsluttet boring vaskes hullet nøye, og ferdig tillaget kollektor med bunnlodd og kjølemedie senkes i hullet.

Noen fordeler med energibrønn

• Vedlikeholdsfri
• Støyer ikke
• Krever ikke plass
• Ikke synlig
• Selvfinansierende
• Gratis kjøling
• Verdiøkning på eiendommen
• Forsikring mot fremtidige høye energipriser
• Miljøvennlig
• Ingen transport av energi, kilden blir etablert rett ved siden av huset
• Ingen CO2-utslipp
• Energikilden kan vare evig
• Yter best på årets kaldeste og varmeste dag
• Lønnsom fra dag 1