Spørsmål og svar – Avtrekksvarmepumpe

Her er de vanligste spørsmål og svar om avtrekksvarmepumper, dersom du fortsatt sitter med spørsmål ber vi deg kontakt oss på telefon eller mail.

Hvordan fungerer en avtrekksvarmepumpe?

Hvordan fungerer en avtrekksvarmepumpe?

Teknologien i avtrekksvarmepumper baserer seg på først å ventilere huset ditt, for så å resirkulere ventilasjonsluftens varmeenergi for å varme opp varmtvann og bolig. Avtrekksvarmepumpen bruker altså energi fra gammel, brukt luft.

SLIK VIRKER EN AVTREKKSVARMEPUMPE – LITT FORENKLET

En vifte suger ventilasjonsluften ut av samtlige våtrom i huset ditt. Da dannes det et svakt undertrykk som gjør at luften fra andre rom søker seg til våtrommet. Ny uteluft dras inn gjennom ventiler i ytterveggene, og på denne måten blir alle rom i huset ventilert.

Den sirkulerende luften blir dratt inn i husets kanalsystem. Den oppvarmede romluften ledes så til varmepumpen, hvor energien i luften gjenvinnes. Slik kan avtrekksvarmepumpen forsørge hele huset med varmtvann og varme til radiatorsystemet.

RESULTATET TALER FOR SEG

Prinsippet bak avtrekksvarmepumpen er veldig enkelt. Men utviklingen av teknologien bak er alt annet enn enkel. De siste årene er den blitt mer sofistikert og avansert, samtidig som det har blitt lettere å installere og bruke avtrekksvarmpumpe. De fungerer som de skal, år etter år.

Med NIBE avtrekksvarmepumpe er du garantert sikker drift, og du sparer stort – både økonomisk og miljømessig. NIBE har varmeløsninger for alle behov og alle boliger.

Vurderer du å få installert en bergvarmepumpe? Få gratis befaring fra vårt erfarne salgsteam.

Hvordan vedlikeholde en avtrekksvarmepumpe?

Det er du som eier som har hovedansvaret for ditt produkt. For å kunne kjenne deg trygg på at produktet fungerer som det skal, er det anbefalt å regelmessig avlese boligens energimåler og med jevne mellomrom kontrollere anlegget.

KONTROLLER ANLEGGET DITT

 • Kontroller at ditt varmesystem er ordentlig luftet
 • Kontroller trykket, det bør ligge på 0,5-1,5 bar avhengig av høyden til øverste punkt
 • Avhengig av modell, rengjør luft- og/eller smussfilter
 • Kontroller at din varmepumpe står i riktig driftsinnstilling
 • Kontroller at termostaten på radiatorer og gulvvarmen er åpne
 • Kontroller at sirkulasjonspumpen går
 • Kontroller at varmepumpens utetemperatur stemmer med virkelig temperatur og at uteføleren er riktig plassert
 • Se til at riktig varmekurve er valgt

Se utfyllende informasjon i brukermanualen for ditt produkt.

Jeg har det kaldt i huset, hva skal jeg gjøre?

Forslag til tiltak:

 • Kontroller at termostatene er åpne slik at det er vannstrøm i varmesystemet
 • Kontroller driftsinnstillingen og sørg for at el-kolben ikke er blokkert
 • Les mer om varmekurve, og hvordan man stiller inn temperaturen for ditt hus
 • Kontroller kjeletrykket
 • Kontroller at anlegget er avluftet slik beskrevet i brukermanualen
 • Skru varmepumpen av og på
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt oss på telefon 09 345 eller mail service@energiverket.no

Hvordan skrur jeg opp eller ned varmen i huset?

 • Kontroller først at alle termostater er innstilt etter ønsket komfort. Det å få riktig innetemperatur, forutsetter at systemet er korrekt innstilt: riktig varmekurve, korrekt indikasjon på utendørstemperatur, riktig pannetrykk samt at termostat er korrekt innstilt.Endring av innendørstemperaturen kan være ulik fra modell til modell. Nedenfor vil vi vise innstilling av temperatur for våre vanligste modeller. For øvrige modeller, se brukermanualen for ditt NIBE-produkt.

  Velg først INNEKLIMA, og gå deretter til menyvalg 1.1 Temperatur. Her velger du mellom varme (1.1.1) eller kjøling (1.1.2), for deretter å stille inn ønsket temperatur i neste meny.

  Innstilling av temperaturen (med romføler installert og aktivert):
  Verdien i displayet vises som en temperatur i °C hvis klimasystemet styres av romfølere.Hvis du vil endre romtemperaturen, bruker du betjeningsrattet til å stille inn ønsket temperatur i displayet. Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen. 

  Innstilling av temperaturen (uten aktivert romføler):
  Displayet viser innstilt verdi for varme (kurveforskyvning). For å sette innetemperaturen opp eller ned, øker eller reduserer du verdien i displayet. Bruk betjeningsrattet til å stille inn en ny verdi. Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på OK-knappen.

  Hvor mange trinn verdien må endres for at innetemperaturen skal endres med én grad, avhenger av husets varmeanlegg. Det er vanligvis nok med ett trinn, men i visse tilfeller kan flere trinn behøves. Still inn ønsket verdi.

  HUSK! En økning av romtemperaturen kan bremses av termostatene til radiatorene eller gulvvarmen. Åpne derfor termostatene helt, bortsett fra i rom der det ønskes lavere temperatur, f.eks. i soverom.

  Vent et døgn før du definerer en ny innstilling, slik at romtemperaturen rekker å stabilisere seg.

Viktig å huske på før du tar kontakt for support

 • Finn en løsning i Spørsmål og svar eller se i brukermanualen
 • Kontroller at samtlige termostater er åpne
 • Kontroller at sikringer og jordfeilbrytere ikke er utløst
 • Kontroller at riktig driftsinnstilling er valgt
 • Kontroller eventuelle filter
 • Kontroller at dine radiatorer er avluftet
 • Kontroller at ditt anlegg er avluftet slik beskrevet i brukermanualen

Ved behov for support, hvor henvender jeg meg

 • Sjekk Viktig å huske på før du tar kontakt for support
 • Notér produktets serienummer på innedelen, for å gi dette videre til de som skal hjelpe deg. Serienummeret er viktig for å kunne identifisere eksakt type produkt.
 • Dersom du er kunde av Energiverket, kontakt oss på telefon 09 345 eller mail service@energiverket.no.

Hvorfor vises feil utendørstemperatur?

 • Noen graders forskjell i temperatur er akseptabelt. Kontroller at temperaturavviket ikke blir påvirket av forhold som sol eller ventilasjon. Utetemperaturføleren skal plasseres vendt mot nord eller nordvest. Pass på at den ligger beskyttet mot vann og annen nedbør. Ved større avvik bør du kontakte Energiverket for support.

Hvorfor er vannet i spillkoppen geléaktig?

Vannet i spillkoppen kan bli geléaktig dersom det oppstår mikrobiologisk vekst. Kontroller at luftfiltrene er rene og hele. Hvis filtrene slipper gjennom damp vil bakteriene til slutt havne i spillkoppen som kan føre til at spillkoppen går tett. Bakterievekst kan også komme bakveien fra sluk via avløpsrøret for kondensvann.

Pannetrykket øker, er det normalt?

 • Pannetrykket endres sammen med temperaturen. Stigende temperatur øker trykket, og synkende temperatur senker trykket. Man kan si at trykk og temperatur går hånd i hånd. En viss variasjon er normalt. Om trykket synker konstant, kan det tyde på luft i systemet.  Om trykket synker til tross for avlufting av systemet, kontakt oss på telefon 09 345 eller service@energiverket.no, da det kan dreie seg om en lekkasje.

Trenger varmepumpeanlegget kontroll etter noen år?

Det er viktig å kontrollere anlegget etter feil og mangler. Vanligvis holder det med å kontrollere filter og ved behov avluftingsanlegget. Energiverket anbefaler årlig service. Mistenker du at anlegget ditt ikke oppfører seg som det skal, kontakt oss på telefon 915 09 345 eller mail service@energiverket.no. Se Viktig å huske på før du tar kontakt for support.

Varmtvannstemperaturen er lav, men huset det er varmt i huset. Hva skal jeg gjøre?

Forslag til tiltak:

 • Kontroller innstillingene for varmtvannsproduksjon. Vi anbefaler fabrikkinnstillingene som vil passe de fleste bruksbehov
 • Kontroller innstillingene på eventuelt påfyllingsventil
 • Kontroller at ditt anlegg er avluftet slik beskrevet i brukermanualen
 • Utfør en omstart av varmepumpen
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt oss på telefon 09 345 eller service@energiverket.no.

Hvor god er min gamle varmepumpe sammenlignet med dagens varmepumper?

Teknologien gjør stadig fremskritt og NIBE satser store ressurser på utvikling for at produktene skal være mest mulig energibesparende, effektive og driftssikre. Til og med myndighetene stiller nå høyere krav enn tidligere for å få ned energiforbruket i nye boliger, noe som blant annet har resultert i byggeforskrifter som TEK 10.Om man sammenligner med eldre varmepumper, har mye skjedd de siste årene når det gjelder energieffektivitet. Siden NIBE lanserte sin første varmepumpe har COP (virkningsgrad/effektfaktor) økt med 1 % hvert år. Ved bytte av varmepumpe, er det viktig at anlegget kontrolleres slik at borehullet og andre deler av varmeanlegget klarer å håndtere økningen i effektfaktoren dagens varmepumper har. En økning i effektfaktor stiller blant annet høyere krav til kollektoren.

Hva gjør jeg hvis klokken på varmepumpen har stoppet på 00:01?

Løsning:

 • Still klokken til aktuell tid slik beskrevet i brukermanualen
 • For å unngå hendelsen ved neste skuddår bør programvaren til varmepumpen oppdateres. Nyeste programvareoppdatering kan du laste ned gratis her.

Hva innebærer blokkering av tilleggsvarme?

Modeller med denne funksjonen blokkerer tilleggsvarmen om gjennomsnittstemperatur overstiger innstilt verdi. Blokkering av tilleggsvarme er således ingen feil, men en funksjon. I menyen for automatisk driftsinnstilling kan man stille inn ved hvilken gjennomsnittstemperatur tilleggsvarmen skal blokkeres. Vår anbefaling er at den aldri skal stilles inn på minusgrader for å minimere fryserisiko.

På eldre modeller varierer styringen av blokkeringen. For mer informasjon om akkurat din modell, se i produktets brukermanual.

Hvordan får jeg mer varmtvann?

Funksjonen «Ekstra varmtvann» eller «Midlertidig luksus» er tilgjengelig på flertallet av våre modeller. Aktivering av funksjonen er ulik avhengig av modell. Nedenfor vil vi vise innstilling av funksjonen for våre vanligste modeller. For øvrige modeller, se brukermanualen for ditt NIBE-produkt.

 • Velg «VARMTVANN»
 • Gå til meny 2.1 «Midlertidig luksus»
 • Velg ønsket tidsperiode og bekreft med OK
 • Til høyre vises gjenstående tid for den valgte innstillingen.
 • Når tiden har gått ut, går varmtvannsproduksjonen tilbake til innstilt stilling i meny 2.2.
 • Gå tilbake til hovedmenyen ved å bruke Tilbakeknappen

HUSK! Høyere varmtvannstemperatur innebærer høyere driftskostnader da el-patronen står for den største delen av økningen i temperaturen.

Hva kan jeg gjøre for å minimere lyden fra varmepumpen?

Det er normalt med lyd fra varmepumpen. Unormal lyd kan ha flere ulike årsaker. Nedenfor lister vi opp noen punkter du kan kontrollere selv:

 • Kontroller at varmepumpen står rett (loddrett)
 • Kontroller at den står minst 10 mm fra vegger, skap og kledninger
 • Kontroller at eventuell transportsikring og løftehjelpemidler er tatt bort
 • Kontroller av systemet er ordentlig avluftet. Følg instruksjonen i brukermanualen for ditt NIBE-produkt for avlufting av anlegget.
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt oss på telefon 09 345 eller service@energiverket.no.

Hva er vanlig energiforbruk for min avtrekksvarmepumpe?

I diagrammet fremgår det hvordan energiforbruket per måned fordeler seg gjennom et år.

Eksempel: I januar måned hadde varmepumpen et forbruk på ca. 3.000 kWh. I følge diagrammet tilsvarer det i januar 24 % av årsforbruket, dvs. det forventede årsforbruket blir ca. 12.500 kWh. I oktober bør forbruket i så fall ligge på ca. 600 kWh.

Nybygg
Nybygde hus går gjennom en tørkeprosess det første året. Huset kan da forbruke vesentlig mer energi enn det vil gjøre senere. Etter 1-2 år bør du justere varmekurven, forskyvning av varmekurven samt boligens termostatventiler på nytt fordi varmesystemet som regel krever lavere temperatur når tørkeprosessen er avsluttet.

TIPS!

Ha for vane å kontrollere boligens strømmåler regelmessig, gjerne en gang i måneden. Da finner du raskt ut om strømforbruket endres.
Nybygde hus har ofte doble strømmålere, så benytt gjerne mellomdifferansen til å regne ut strømforbruket i husholdningen.

Hvor ofte skal luftfilteret byttes?

Selv om filteret ser rent ut, samles det smuss i det, og dette påvirker filterets effektivitet. Bytt det derfor ut en gang i året. Nytt filter kan du bestille ved å sende oss en mail på service@energiverket.no.

Luftfiltrene i en avtrekksvarmepumpe skal rengjøres regelmessig. Hvor ofte er blant annet avhengig av mengden støv i ventilasjonsluften. Prøv deg fram for å finne ut hva som er hensiktsmessig for din varmepumpe. En påminnelse om filterrengjøring vises i displayet. Fabrikkinnstillingen for påminnelsen er hver tredje måned.

HUSK! Merk at tidsregningen mellom filterbytte nullstilles når varmepumpen slås av.

Hvorfor brukes tilleggsvarme istedenfor å ha større kompressor?

Riktig effektstørrelse på varmepumpen gir den beste driften selv om den ikke dekker hele husets effektbehov ved de aller kaldeste dagene i året. Det er da tilleggsvarmen går inn og støtter. En for stor effektstørrelse gjør at kompressoren starter mange ganger i løpet av et år, noe som forkorter kompressorens levetid.

Hvor finner jeg brukermanual til mitt NIBE-produkt?

Vi har lagt opp brukermanualer for de aller fleste NIBE-produkter på denne siden.

Hvor mange ganger starter kompressoren per år?

Det er normalt med 4 000-16 000 kompressorstarter per år. Antallet kompressorstarter avhenger først og fremst av antallet driftstimer, men det er også andre parametere som kan påvirke. 3 000-4 000 driftstimer per år er normalt. Antallet kompressorstarter og driftstimer varierer avhengig av hvordan anlegget er bygget opp og hvordan det er dimensjonert.

Når er det vanlig at varmepumpen bruker tilleggsvarme?

Når kompressoren ikke klarer å dekke energibehovet helt selv, må det brukes en form for tilleggsvarme. I de fleste tilfeller er det en intern el-patron som benyttes. Andre kilder til tilleggsvarme kan være gass-/olje-/pellets-/vedkjele eller fjernvarme.

Hva menes med periodisk økning?

Periodisk økning innebærer at kompressoren sammen med tilleggsvarmen øker temperaturen i varmtvannsberederen. Det gjøres for å forhindre eventuell bakterievekst i varmtvannsberederen. Avhengig av modell er det mulig å stille inn hvor ofte dette skal gjøres. Fabrikkinnstilling er hver 14. dag.

Hvorfor høres det ut som det sildrer, renner eller bobler fra varmepumpa?

Lyden indikerer vanligvis at det finnes luft i varmesystemet og varmepumpen trenger og avluftes. Før avluftingen utføres bør man kontrollere at pannetrykket er innen normalt arbeidsområde, vanligvis mellom 0,5 og 1,5 bar avhengig av varmesystemet. Ved avlufting synker pannetrykket. Om pannetrykket er lavere enn 0,5 bar, så øker man pannetrykket ved påfylling av systemet.  Følg instruksjonen i brukermanualen for ditt NIBE-produkt for avlufting/påfylling av anlegget eller kontakt oss på telefon 09 345 eller service@energiverket.no.

Hva er viktig å tenke på når det gjelder drenering vekk fra huset?

Avhengig av luftfuktigheten vil varmepumpen lage en del kondensvann, som ved minusgrader vil kunne fryse til is under varmepumpens utedel. Større isdannelser under varmepumpen kan medføre skader som ikke dekkes av garantien.

For modellene NIBE Fighter F2015/2020/F2025 finnes tilbehøret KVT 11 (dryppanne) som forbedrer avledningen av kondensvannet. Nyere varmepumper som NIBE F2300, F2030 og F2040 leveres med innebygget dryppanne og kan kompletteres med tilbehøret KVR 10 (kondensvannslange).

Har du noen spørsmål eller ønsker mer veiledning, kontakt oss på telefon 09 345 eller service@energiverket.no.

Hvor mye kondensvann er normalt?

Avhengig av modell, driftsinnstillinger og luftfuktighet, ansees alt mellom 50 og 100 liter kondensvann per døgn som normalt.

Har du noen spørsmål rundt kondensvannet, kontakt oss på telefon 09 345 eller service@energiverket.no.

Hva er en varmekurve?

Kurvens oppgave er å gi en jevn innetemperatur uansett utetemperatur og dermed energigjerrig drift. Det er på grunnlag av disse kurvene at varmepumpens styredatamaskin bestemmer temperaturen på vannet til systemet, turledningstemperaturen og dermed innetemperaturen. Du kan velge kurve og avlese hvordan turledningstemperaturen endrer seg ved ulike utetemperaturer.

Kurvens helning
Varme- og kjølekurvens helling angir hvor mange grader turledningstemperaturen skal økes/senkes når utetemperaturen synker/øker. En brattere kurvehelling medfører en høyere turledningstemperatur for varme eller en lavere turledningstemperatur for kjøling ved en viss utetemperatur.

Den optimale kurvehellingen avhenger av klimaforholdende på stedet, om huset har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt isolert huset er. Kurven stilles inn når anlegget installeres, men kan ha behov for etterjustering. Det skal deretter normalt ikke være nødvendig å endre kurven. Husk! Ved finjusteringer av innetemperaturen skal kurven i stedet forskyves opp eller ned.

Kurveforskyvning
En forskyvning av kurven betyr at turledningstemperaturen endres like mye for alle utetemperaturer, f.eks. at en kurveforskyvning på +2 trinn øker turledningstemperaturen 30 med 5 °C ved alle utetemperaturer.

TIPS!

 • Vent et døgn før du gjør en ny innstilling, slik at romtemperaturen rekker å stabilisere seg.
 • Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er for lav, bør kurvehellingen økes med ett trinn.
 • Hvis det er kaldt ute og romtemperaturen er for høy, bør kurvehellingen senkes med ett trinn.
 • Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er for lav, bør kurveforskyvningen økes med ett trinn.
 • Hvis det er varmt ute og romtemperaturen er for høy, bør kurveforskyvningen senkes med ett trinn.

Jeg får en temperaturbegrenseralarm, hva skal jeg gjøre?

En temperaturbegrenseralarm på en avtrekksvarmepumpe betyr at el-patronens temperaturbegrenser har løst seg ut.

Forslag til tiltak:

 • Slå av varmepumpen
 • Kontroller at ditt anlegg er avluftet ordentlig slik beskrevet i brukermanualen
 • Tilbakestill temperaturbegrenseren slik beskrevet i brukermanualen
 • Utfør en omstart av varmepumpen
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt oss på 09 345 eller service@energiverket.no.

Filteralarm vises i displayet, hva skal jeg gjøre?

Forslag til tiltak:

 • Alarmen er en påminnelse om å rengjøre eller bytte filteret i varmepumpen. Se brukermanualen
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt oss for support på telefon 09 345 eller service@energiverket.no.

Jeg får en høytrykksalarm, hva skal jeg gjøre?

En høytrykksalarm oppstår når kompressoren ikke kvitter seg med varmen den produserer, ofte på grunn av dårlig eller ingen vannstrøm i varmesystemet.

Forslag til tiltak:

 • Kontroller at termostater og radiatorer/ gulvsløyfer er åpne
 • Kontroller at ditt varmesystem er ordentlig avluftet
 • Kontroller at riktig varmekurve er valgt (se eget punkt om varmekurver)
 • Kontroller at sirkulasjonspumpen går
 • Kontroller at varmtvannets stopptemperatur ikke er stilt for høyt
 • Tett filter i varmesystemet er en mulig årsak til feil og bør i så fall kontrolleres av forhandler
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt oss på telefon 09 345 eller service@energiverket.no.

Jeg får en lavtrykksalarm, hva skal jeg gjøre?

En lavtrykksalarm oppstår som oftest på grunn av dårlig sirkulasjon i kuldebærerkretsen.

Forslag til tiltak:

 • Kontroller nivåkaret/ekspansjonskaret. Dersom du har et nivåkar installert bør det være fylt 2/3 og for ekspansjonskaret bør ikke trykket ligge under 0,5 bar
 • Kontroller at kuldebærerpumpen går
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt oss på 09 345 eller service@energiverket.no.

Jeg får en MS-alarm, hva skal jeg gjøre?

En MS-alarm oppstår på grunn av at motorvernet har løst seg ut.

Forslag til tiltak:

 • Kontroller boligens gruppe- og hovedsikringer
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt oss på 09 345 eller service@energiverket.no.

Filteralarm / A-01 vises i displayet, hva skal jeg gjøre?

Alarmtype A-01 er en filteralarm.

Forslag til tiltak:

A-03 vises I displayet, hva skal jeg gjøre?

Alarmtype A-03 er en alarm som innebærer at høytrykkspressostaten (høytrykksalarm) eller lavtrykkspressostaten (lavtrykksalarm) har løst seg ut.

Forslag til tiltak:

 • Kontroller at luftfilteret og ventilasjonsventilen ikke er tette
 • Kontroller at avtrekksviften fungerer
 • Kontroller at termostater og radiatorer/ gulvsløyfer er åpne
 • Kontroller at ditt varmesystem er ordentlig luftet
 • Kontroller at riktig varmekurve er valgt
 • Kontroller at sirkulasjonspumpen går
 • Kontroller at varmtvannets stopptemperatur ikke er stilt for høyt
 • Tett filter i varmesystemet er en mulig årsak til feil og bør i så fall kontrolleres av forhandler
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt oss på tlf 09 345 eller mail service@energiverket.no.

A-05 vises I displayet, hva skal jeg gjøre?

Alarm A-05 et en «fyringsalarm». Et ekstra tilbehør til visse modeller som registrerer trykkforskjellen mellom skorstenen og rommet hvor fyringen pågår.

Forslag til tiltak:

 • Tilbakestilles ikke alarmen automatisk (etter avsluttet fyring) skal du kontakte oss på 09 345 eller service@energiverket.no.

A-011 vises I displayet, hva skal jeg gjøre?

Alarmtype A-011 eller A-11 innebærer at det finnes en A-03 alarm samtidig som en A-01 filteralarm.

Forslag til tiltak:

 • Les mer om alarm A-01
 • Les mer om alarm A-03
 • Utfør en omstart av varmepumpen
 • Dersom ovenstående ikke hjelper, kontakt oss på 09 345 eller service@energiverket.no.

Hvorfor avrimer varmepumpen så ofte?

Avrimingen styres vanligvis av lufthastigheten gjennom varmepumpen på veien ut fra huset. Når lufthastigheten synker grunnet isdannelse på varmeveksleren starter avrimingen. Tett luftfilter kan også påvirke lufthastigheten. Rens derfor filteret selv om varmepumpen ikke har gitt deg beskjed om å rense filteret. Spesielt i nybygde hus er det ofte mye byggestøv som gjør det nødvendig å rense filteret oftere i begynnelsen. Dersom det ikke er mulig å rense filteret bør det byttes ut. Nytt filter kan bestiller du ved å ringe 09 345 eller mail til service@energiverket.no.

Hva er reservestilling?

Reservestilling er en midlertidig innstilling som brukes når feil og driftsforstyrrelser oppstår, og i vente på support når tilleggsvarmedrift av en eller annen grunn ikke kan aktiveres. I reservestilling er bare sirkulasjonspumpen og deler av el-patronens effekt i drift, noe som innebærer en høyere driftskostnad.  Når stillingen er aktivert, er varmepumpens display slukket og for dem modeller med statuslampe, lyser denne gult. Avhengig av modell kan produksjon av varmtvann stoppes ved reservestilling. Hvordan man endrer til reservestilling kan du lese om i eget spørsmål.

HUSK! I reservestilling slås kompressoren av, og el-patronen settes inn. Dette innebærer en høyere driftskostnad.

Hvordan skrur jeg om til reservestilling?

Reservestilling skrus på med strømbryteren, som er noe ulik fra modell til modell. Vi anbefaler at du leser “Hva er reservestilling” som vi har skrevet om i neste spørsmål, før du skrur om til stillingen.

Husk på å stille tilbake til normalinnstilling, da styringen ikke fungerer som normalt og økte driftskostnader kan forekomme. Om shunt-ventilen er stilt for høyt kan det forårsake at gulvet skades med mye varme.

Her lister vi opp noen eksempler på å skru om til reservestilling:

På denne modellen drar du strømbryteren til posisjonen markert med et trekant-ikon:

På en del eldre modeller skal strømbryteren vris eller skrus på slik at den havner i reservestilling markert med en hånd.

Hvor finner jeg serienummeret for mitt NIBE-produkt?

Serienummeret er viktig å ha tilgjengelig ved supportkontakt med vår servicetekniker. Serienummeret har 14 siffer og innledes ofte med S/N. Plassering av serienummerskiltet er ulikt for de forskjellige modellene og står beskrevet i produktets respektive brukermanual. Nedenfor følger en beskrivelse av plassering for de vanligste modellene.

Modellene F1126, F1145, F1155, F1226, F1245, F1255:

Serienummeret finner du lengst nede til høyre på frontluken og i infomenyen (meny 3.1).

Serienummer for NIBE varmepumper finner du nederst på skapet

Modellene Fighter 1115, 1125, 1130, 1135 og 1150:

Serienummerskiltet har nummer 95 i komponentlisten og er plassert i midten på toppens bakkant mellom rørtilkoblingene.

Modellene Fighter 1215, 1225, 1230, 1235 og 1250:

Serienummerskiltet har nummer 95 i komponentlisten og er plassert i midten på toppens fremside.

Energimerking av varmepumper

Fra og med 26. september 2015 skal alle varmepumper for installasjoner opp til 70 kW innenfor EU energimerkes på samme måte som vi kjenner fra for eksempel luft-luft varmepumper, kjøleskap og vaskemaskiner.

NYTT ENERGIMERKE FOR ALLE VARMEPUMPER

Målet er at man som forbruker enklere skal kunne velge energieffektive produkter. Energimerkingen er en del av EU-direktivet 2010/30/EU som har som mål å redusere våre CO?-utslipp og energiforbruk.

PRODUKTMERKING

Varmepumper kan ha flere ulike energimerker; for produktet isolert og for produktet satt opp i system med styring, varmvannsproduksjon, sol, etc.

Energiklassen for romoppvarming er regnet ut fra årsvirkningsgraden, og går opp til A+++. I tillegg får varmepumper ulike energiklasser avhengig av om det skal benyttes mot lavtemperatur/gulvvarme eller høytemperatur/radiatorer.

Energimerket har også et symbol som viser tappevannsvolum – tappevannskran med størrelsesindikasjon, tappeprofil, fra 3XS til XXL, der energimerkeskalaen går opp til A.

SYSTEMMERKING

Systemetiketten energimerker hele varmesystemet og tar hensyn til hvordan systemet styres, ekstern tilleggsvarme og eventuell komplementering med solvarme. Siden de fleste varmepumper har integrert styringssystem vil mange varmepumper leveres fra produsent med systemetikett.

Hvis man kompletterer med solfangere eller andre løsninger kan man enkelt lage egen systemetikett i beregningsprogrammet NIBE DIM.

PRIMÆRENERGI

Effektiviteten som avgjør hvilken energiklasse et produkt får er basert på såkalt primærenergi. Det betyr at produkter som drives av elektrisitet belastes med en faktor på 2,5. Produkter som drives med olje eller gass belastes med en faktor på 1.

Faktoren på 2,5 benyttes i hele Europa selv om Norge og øvrige land i Norden har en betydelig mer miljøvennlig produksjon av elektrisitet. På tross av dette vil varmepumper havne høyt i energimerkeskalaen.

Produkter som elektriske varmtvannsberedere får det tøffere, nettopp på grunn av primærenergifaktoren og vil ofte ikke nå en høyere klasse enn C, på tross av at de i mange tilfeller er godt isolerte.

PRODUKTETIKETT

Energimerking varmepumper - produktetikett

 1. Leverandørens navn eller merke og modell
 2. Romoppvarming
 3. Energiklasse romoppvarming
 4. Skala for energiklasser
 5. Lydnivå innendørs
 6. Lydnivå utendørs
 7. Tappevannprofil
 8. Energiklasse varmtvann
 9. Nominell avgitt varmeeffekt i ulike klimasoner

SYSTEMETIKETT

Energimerking varmepumper - systemetikett

 1. Leverandørens navn eller merke og modell
 2. Energiklasse for varmepumpen, oppvarming og varmtvannPunkt 3-6 viser hva som er inkludert i varmesystemet:
 3. Solvarmesystem
 4. Akkumulatortank
 5. Temperaturregulator
 6. Tilleggsvarme
 7. Romoppvarming
 8. Energiklasse romoppvarming for systemet
 9. Skala for energiklasser
 10. Tappevannprofil
 11. Energiklasse varmtvann for systemet