Varmepumpe i verneverdig bolig

Selv om du bor i en verneverdig bolig, skal du kunne ha god komfort uten skyhøye utgifter til oppvarming og varmt tappevann. Men, vær klar over at det er noen hensyn som må tas når eldre, verneverdige boliger skal få nytt varmeanlegg basert på varmepumpe.

Innhent tillatelse før montering av varmepumpe

Å installere varmepumpe i verneverdige bygg fordrer at du innhenter tillatelse fra ansvarlig myndighet på forhånd. Ta kontakt med plan- og bygningsetaten, vernemyndighetene og/eller kulturminnefaglig instans i kommunen din hvis du har spørsmål om lovverk og prosedyrer omkring renovering av en verneverdig bolig. Disse kan gi gode råd og skal vite om bygningen er omfattet av særlige vernebestemmelser.

Varmepumper med vannbåren varme egner seg godt i verneverdige bygg

I eldre bebyggelse har det vært tradisjon for vannbåren varme. Da passer varmepumper som baserer seg på vannbårne varmesystemer godt. Fordelen med å bruke en væske-til-vann-varmepumpe er at du ikke får en utedel som må monteres i nærheten av eller på bygget. Luft-til-vann-varmepumper kan også være godt egnet så lenge du finner en hensiktsmessig plassering av utedelen. Begge typer vil føre til minimale inngrep innvendig i bygget, med unntak av teknisk rom der varmepumpens innedel skal plasseres. Det finnes en rekke verneverdige bygg i Norge med varmepumper, blant annet bygg som har skiftet fra oljefyring til varmepumpe.

Hvordan kan jeg sjekke om min bolig er verneverdig?

Plan- og bygningsetaten, vernemyndighetene og/eller kulturminnefaglig instans i kommunen din sitter med en oversikt over verneverdige bygg. Har du en verneverdig bolig i Oslo, kan du klikke deg inn på kulturminnesok.no. Nettstedet er utarbeidet av Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Her får du oversikt over kulturminner generelt i Norge samt vernestatus for bygg i Oslo. I kartet over Oslo er kulturminnene fargekodet, slik at det er enkelt å se hva slags vernestatus de enkelte bygningene har. Rød betyr fredet, oransje betyr vernet etter Plan- og bygningsloven og gult betyr kommunalt listeført.

Hva innebærer det at eiendommer står oppført i Gul liste?

Dersom en eiendom er registrert i Gul liste, vil plan- og bygningsetaten oversende byggesaker som berører eiendommen til Byantikvaren for rådgivende uttalelse. Saken returneres deretter fra Byantikvaren til Plan- og bygningsetaten for sluttbehandling.

Viktig ved valg av varmepumpe i en verneverdig bygning

  • Sjekk status på din bolig for å finne ut hvilke regler som gjelder.
  • Kartlegg det eksisterende anlegget i bygget og finn ut om det er mulig å etablere et nytt felles anlegg for oppvarming og varmt tappevann.

Kilde: Varmepumpeinfo.no